Regulamin serwisu

 1. Pojęcia ogólne

 

Regulamin – niniejszy regulamin.

 

Serwis – serwis internetowych działających pod adresem https://ekletta.pl Usługodawca – firma „Ekolife Artur Kiełtyka” z adresem siedziby: ul. Przyczółkowa 152, 02-968 Warszawa, NIP: 1231037340, REGON: 146052200. Usługobiorca – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę. Komunikacja Drogą Elektroniczną – Komunikacja pomiędzy stronami za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) oraz formularzy kontaktowych dostępnych na stronie www.

 

 1. Postanowienia ogólne

Regulamin, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy związanych z użytkowaniem Serwisu.

 

 1. Przedmiotem świadczenia Usług jest umożliwianie korzystania z zawartości Serwisu, zgodnie z udostępnianymi funkcjonalnościami Serwisu, charakterem danej Usługi oraz własnymi potrzebami, z zastrzeżeniem przestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 

 1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, a w szczególności:

 

usługę  zakupów – polegającą na  ……

usługę “Newsletter” – obejmującą bezpłatne, okresowe przesyłanie Użytkownikom, po uprzednim wyrażeniu przez nich zgody, na wskazane przez nich adresy poczty elektronicznej (email) w formie wiadomości elektronicznej (email) informacji handlowych i marketingowych o ofercie, nowościach dostępnych na Stronie i dostępnych nowych kategoriach usług;

usługę “Formularz kontaktowy” –  polegającą na bezpłatnym udostępnieniu Użytkownikom kontaktu z Usługodawcą celem uzyskania informacji o ofercie, dostępności i zakresie usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach prowadzonej działalności. Wszelkie ewentualne treści, artykuły i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do poszczególnych Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Usługobiorców.

 1. Usługobiorca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania materiałów udostępnianych w ramach Serwisu w tym za wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 1. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji co do przydatności materiałów umieszczonych w Serwisie.

 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Usługobiorców Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie, ponosi Usługobiorca korzystający z usług Serwisu.

 

III. Warunki używania Serwisu

Używanie Serwisu przez każdego z Usługobiorców jest nieodpłatne i dobrowolne. Usługobiorcy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część i muszą zaakceptować w całości jego postanowienia w celu dalszego korzystania z Serwisu. Usługobiorcy nie mogą wykorzystywać żadnych pozyskanych w Serwisie danych osobowych do celów marketingowych.

 

Wymagania techniczne korzystania z Serwisu:

 

urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych,

połączenie z internetem,

dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www udostępniane w języku HTML5,

włączoną obsługę skryptów JavaScript,

włączoną obsługę plików Cookie.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługodawcy, Usługobiorcy oraz innych Usługobiorców korzystających z Serwisu, wszyscy Usługobiorcy korzystający z Serwisu powinni stosować się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w sieci.

 

Zabrania się działań wykonywanych osobiście przez Usługobiorców lub przy użyciu oprogramowania:

 

bez zgody pisemnej, dekompilacji i analizy kodu źródłowego,

bez zgody pisemnej, powodujących nadmierne obciążenie serwera Serwisu,

bez zgody pisemnej, prób wykrycia luk w zabezpieczeniach Serwisu i konfiguracji serwera,

podejmowania prób wgrywania lub wstrzykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę oprogramowaniu Serwisu, innym Usługobiorcom lub Usługodawcy,

podejmowania prób wgrywania lub wstrzykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących śledzić lub wykradać dane Usługobiorców lub Usługodawcy,

podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Serwisu lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim działa Serwis. W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu naruszenia cyberbezpieczeństwa lub naruszenia RODO, Usługobiorcy w pierwszej kolejności powinni zgłosić ten fakt Usługodawcy w celu szybkiego usunięcia problemu/zagrożenia i zabezpieczenia interesów wszystkich Usługobiorców Serwisu.

 1. Warunki oraz zasady rejestracji
 2. Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności rejestracji. 
 3. Usługobiorcy muszą być zarejestrowani i posiadać konto w Serwisie by korzystać z dodatkowych usług świadczonych w Serwisie, dostępnych jedynie dla Usługobiorców po zalogowaniu. 
 4. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna. 
 5. Rejestracja w Serwisie jest nieodpłatna.

 

 1. Każdy Usługobiorca może posiadać tylko jedno konto w Serwisie.

 

Wymagania techniczne związane z rejestracją konta:

 

posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,

Rejestrujący się w Serwisie Usługobiorcy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Usługobiorcę w zakresie w jakim zostały one wprowadzone do Serwisu podczas procesu rejestracji oraz ich późniejszych zmianom lub usunięciu.

 

Usługodawca ma prawo zawieszać lub usuwać konta Usługobiorców według własnego uznania, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp do poszczególnych lub wszystkich usług, treści, materiałów i zasobów Serwisu, w szczególności jeżeli Usługobiorca dopuści się łamania Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działa na szkodę

 

Usługodawcy lub innych Usługobiorców, uzasadnionego interesu Usługodawcy oraz podmiotów trzecich współpracujących lub nie z Usługodawcą.

 

Wszelkie usługi Serwisu mogą być zmieniane co do ich treści i zakresu, dodawane lub odejmowane, a także czasowo zawieszane lub dostęp do nich może być ograniczany, według swobodnej decyzji

 

Usługodawcy, bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie przez Usługobiorców.

 

Dodatkowe zasady bezpieczeństwa w zakresie korzystania z konta:

 

 1. Zabrania się Usługobiorcom zarejestrowanym w Serwisie do udostępniania loginu oraz hasła do swojego konta osobom trzecim.

 

 1. Usługodawca nie ma prawa i nigdy nie będzie zażądać od Usługobiorcy hasła do wybranego konta.

 

Usuwanie konta:

 

 1. Każdy Usługobiorca posiadający konto w Serwisie ma możliwość samodzielnego usunięcia konta z Serwisu.

 

 1. Usługobiorcy mogą to uczynić po zalogowaniu się w panelu w Serwisie.

 

 1. Usunięcie konta skutkuje usunięciem wszelkich danych identyfikacyjnych Usługobiorcy oraz anonimizacją nazwy użytkownika i adresu e-mail.

 

 1. Warunki komunikacji i świadczenia pozostałych usług w Serwisie
 2. Serwis udostępnia usługi i narzędzia umożliwiające Usługobiorcom interakcję z Serwisem w postaci:

 

Formularz kontaktowy 2. Serwis udostępnia dane kontaktowe w postaci:

Adresu e-mail

Telefonu kontaktowego

W przypadku kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą, dane osobowe Usługobiorców będą przetwarzane zgodnie z "Polityką Prywatności", stanowiącą integralną część Regulaminu.

 

 1. Gromadzenie danych o Usługobiorcach

W celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem, Usługodawca za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niektóre dane o Użytkownikach.

 

W celu prawidłowego świadczenia usług, Serwis wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.

 

Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w załącznikach do Regulaminu: „Obowiązek informacyjny RODO” oraz w „Polityce Prywatności”, stanowiących integralną część Regulaminu.

 

Dane zbierane automatycznie:

 

Do sprawnego działania Serwisu oraz do statystyk zbieramy automatycznie niektóre dane o Usługobiorcy. Do danych tych należą:

 

Adres IP

Typ przeglądarki

Przybliżona lokalizacja

Otwierane podstrony serwisu

Adres poprzedniej podstrony

Adres strony odsyłającej

Anonimowe dane niezbędne do serwowania reklam:

 

Dane związane z remarketingiem Powyższe dane uzyskiwane są poprzez skrypt Google Analytics i są anonimowe.

 

Dane zbierane podczas rejestracji:

 

Nazwa użytkownika, imię i nazwisko, adres e-mail

 

W przypadku Usługobiorców zalogowanych (posiadających konto w Serwisie), w plikach cookies zapisywanych na urządzeniu Usługobiorcy może być umieszczony identyfikator Usługobiorcy powiązany z kontem Usługobiorcy

 

VII. Postępowanie reklamacyjne

 1. Usługobiorca może złożyć reklamację w przedmiocie Usługi, z której korzysta na podstawie Regulaminu, reklamację należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usługi należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres info@ekletta.pl lub drogą pocztową na adres: Ekolife Artur Kiełtyka, ul. Przyczółkowa 152, 02-968 Warszawa.

 

 1. W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji, Usługobiorca powinien podać w treści zgłoszenia reklamacyjnego: imię, nazwisko, dane do kontaktu, nr zamówienia, opis okoliczności uzasadniających reklamację.

 

 1. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 

 1. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni licząc od dnia wpłynięcia reklamacji do Usługodawcy.

 

 1. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie z wykorzystaniem danych kontaktowych, wskazanych w zgłoszeniu reklamacji.

 

VIII. Zmiany Regulaminu

 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn.

 

 1. Informacja o zmianie Regulaminu będzie rozsyłana Drogą Elektroniczną do Usługobiorców zarejestrowanych w Serwisie.

 

 1. W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie natychmiast po jego publikacji dla Usługobiorców nieposiadających konta w Serwisie.

 

 1. W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie z 7-dniowym okresem przejściowym dla Usługobiorców posiadających konta w Serwisie zarejestrowane przez zmianą Regulaminu.

 

 1. Traktuje się iż każdy Usługobiorca, kontynuujący korzystanie z Serwisu po zmianie Regulaminu akceptuje go w całości.

 

 1. Postanowienia końcowe
 2. Usługodawca dokona wszelkich starań by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Usługobiorców korzystających z usług Serwisu.

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu na stałe, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców.

 

 1. Obowiązujące oraz poprzednie Regulaminy Serwisu znajdują się na tej podstronie pod aktualnym Regulaminem. We wszelkich sprawach związanych z działalnością Serwisu należy kontaktować się z Usługodawcę korzystając z jednej z poniższych form kontaktu:

 

Używając formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie Wysyłając wiadomość na adres e-mail: info@ekletta.pl

 

Poprzez połączenie telefoniczne z numerem: + 48 698 422 505

 

Kontakt przy użyciu wskazanych środków komunikacji wyłącznie w sprawach związanych z prowadzonym Serwisem.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Wzór formularza odstąpienia od umowy kupna (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) Do: Ekolife Artur Kiełtyka, ul. Przyczółkowa 152, 02-968 Warszawa Adres e-mail: info@ekolife.pl
Ja [IMIĘ I NAZWISKO/ FIRMA], niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dot. następującej usługi [NAZWA USŁUGI, NR ZAMÓWIENIA, NR FAKTURY]. Data zawarcia umowy kupna/zamówienia to [DATA ZAWARCIA UMOWY KUPNA/ZAMÓWIENIA]. [IMIĘ I NAZWISKO] [ADRES] [DATA] [PODPIS] (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez usługobiorców z usług świadczonych droga elektroniczną przez usługodawcę Usługodawca, wykonując obowiązek z art. 6 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną. Informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalnie, ale które powinny być brane pod uwagę, mimo stosowania przez Usługodawcę środków zabezpieczających infrastrukturę Usługodawcy przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą: – złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery; – programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody -autorowi programu; – spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym; – wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing); – włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit i rootkit. Usługobiorca, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki winien być stale aktualizowany. Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także: – włączona zapora sieciowa (ang. firewall), – aktualizacja wszelkiego oprogramowania, – nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia, – czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji, – wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia, – regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware, – szyfrowanie transmisji danych, – instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom), – używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.